Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SprutCAM-Logos-2019.pdf

IBMPlexSans-Bold.ttf

IBMPlexSans-Regular.ttf


v14:

ico, 320px, 500px, 600px, 1024px


200px (#333333, #FFFFFF)

300px (#333333, #FFFFFF)

400px (#333333, #FFFFFF)

600px (#333333, #FFFFFF)


200px (#333333, #FFFFFF)

300px (#333333, #FFFFFF)

400px (#333333, #FFFFFF)

600px (#333333, #FFFFFF)

v12:

SprutCAM-logo-sign.eps

SprutCAM.icoSprutCAM-logo-main.eps

SprutCAM-logo-main-black.eps SprutCAM-logo-main-number.eps
SprutCAM-logo-main-number-black.eps 

SprutCAM-logo-frame.epssprutcam-logo-description.eps
sprutcam-logo-description-black.epsSprutCAM-logo-letter.eps